Edclinic

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTOVATELEM

V rámci poskytování zdravotních služeb bude Poskytovatel jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje Pacienta uvedené ve Smlouvě a další osobní údaje, které Pacient Poskytovateli poskytne při uzavírání Smlouvy nebo při jejích změnách a které Poskytovatel získá při plnění Smlouvy, zejména jméno a příjmení, datum narození, obrazové záznamy, e-mail, telefonní číslo a údaje o zdravotním stavu Pacienta. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Osobní údaje Pacienta, zejména osobní údaje vypovídající o jeho zdravotním stavu, budou zpracovávány za účelem poskytování zdravotních služeb Pacientovi a plnění souvisejících zákonných povinností Poskytovatele, zejména vedení zdravotnické dokumentace o Pacientovi dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“). Osobní údaje Pacienta budou za tímto účelem zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, zejména Zákonem o zdravotních službách. Toto zpracování osobních údajů Pacienta je prováděno při poskytování zdravotních služeb, a jedná se tedy o povinné poskytnutí osobních údajů (jinak by nebylo možné zdravotní služby Pacientovi poskytovat).

Osobní údaje Pacienta, zejména jeho identifikační a kontaktní údaje a informace vztahující se k předmětu Smlouvy, budou dále zpracovávány za účelem plnění Smlouvy a za účelem ochrany práv Poskytovatele v případě sporu mezi Pacientem a Poskytovatelem. Osobní údaje Pacienta budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání závazků ze Smlouvy a dále po dobu, po kterou je to nezbytné za účelem ochrany práv Poskytovatele. Toto zpracování osobních údajů Pacienta je nezbytné pro plnění Smlouvy a ochranu práv a právem chráněných zájmů Poskytovatele, a jedná se tedy o povinné poskytnutí osobních údajů (jinak by nebylo možné Smlouvu uzavřít a plnit).

Zpracování osobních údajů Pacienta bude Poskytovatel provádět sám, vlastními prostředky nebo s využitím služeb následujících zpracovatelů: poskytovatel informačního systému XDENT a souvisejících aplikací, společnost Infinity Energy, s.r.o., se sídlem Slavíkova 284/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 273 37 871. Poskytovatel nebude předávat osobní údaje Pacienta třetím osobám (tzv. příjemcům), to však s výjimkou jejich předání zpracovatelům dle předchozí věty, nebo třetí osobě, které bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (např. orgány činné v trestním řízení či jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo jejich předání třetí osobě, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Poskytovatele.

Pacient má jako subjekt údajů veškerá práva dle ZOOÚ, zejména:

 • Právo požádat Poskytovatele o informaci o zpracování jeho osobních údajů ve smyslu § 12 ZOOÚ. Poskytovatel je v takovém případě povinen Pacientovi bez zbytečného odkladu předat alespoň informace o (i) účelu zpracování osobních údajů, (ii) osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) příjemcích či kategoriích příjemců osobních údajů a (iv) povaze automatizovaného zpracování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Pacienta.
 • Pokud Pacient zjistí nebo se bude domnívat, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může dle § 21 ZOOÚ požádat Poskytovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

Osobní údaje Pacienta budou Poskytovatelem zpracovávány za následujícími účely:

 • Za účelem poskytování zdravotních služeb Pacientovi a plnění souvisejících zákonných povinností Poskytovatele (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. h) Nařízení), zejména vedení zdravotnické dokumentace o Pacientovi dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“). Za tímto účelem budou osobní údaje zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, zejména Zákonem o zdravotních službách.
 • Pro plnění práv a povinností Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení). Za tímto účelem budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání závazků ze Smlouvy.
 • Pro účely oprávněného zájmu Poskytovatele (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení) na ochranu jeho práv souvisejících se Smlouvou, zejména aby byl v případě potřeby schopen prokázat, jak a v jakém rozsahu byly zdravotní služby poskytovány. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání závazků ze Smlouvy a nejvýše po dobu dalších 11 let. Běh této doby se staví, pokud Pacient u Poskytovatele či u orgánu veřejné moci uplatní jakékoli právo související se Smlouvou, a to až do okamžiku nabytí právní moci věcného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci o uplatněném právu. Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem lze vznést námitku dle čl. 21 Nařízení.
 • Za účelem jednání o poskytnutí zdravotnických služeb či jiných vhodných služeb a opatření.
 • Za účelem poskytnutí reference o provedených úkonech a stomatologických službách.
 • Za účelem správného fungování webových stránek měření návštěvnosti a reklamních služeb při užívání webové prezentace společnosti:
 • technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a on-line služeb;
 • cookies, které jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků webu (služba Google Analytics, Yandex Metrika);
 • reklamní cookies společností (zpracovatelů) Google Inc., Seznam.cz, Meta Platforms Inc., v systémech Google Adwords, Sklik, Facebook Pixel.
 • Za účelem ochrany Vašeho bezpečí a ochrany majetku:
 • obrazový záznam kamerového systému;
 • zvukový záznam. 

Zpracování bude prováděno po dobu 14 dnů ode dne pořízení záznamů.

 • Za účelem zasílání informací e-mailem či SMS zprávou, nabídky dalších vhodných služeb, zboží a sdělení, potvrzeni terminu návštěvy:
 • titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, datum narození, tel. hovor;
 • typ vady, provedený typ úkonů zdravotní péče.

Zpracování bude prováděno po dobu 11 let ode dne udělení souhlasu. Poskytnutí osobních údajů pro účely uvedené pod písm. 1), 2) a 3) výše je povinné, jinak by nebylo možné řádně plnit Smlouvu a související povinnosti a práva Poskytovatele, zejména řádně poskytovat zdravotní služby. Osobní údaje bude Poskytovatel zpracovávat sám, vlastními prostředky, nebo s využitím služeb následujících zpracovatelů: poskytovatel informačního systému XDENT a souvisejících aplikací, společnost Infinity Energy, s.r.o., se sídlem Slavíkova 284/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 273 37 871. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení či jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Poskytovatele (např. soud).  

Práva Pacienta vyplývající z Nařízení. Jako subjekt údajů má Pacient veškerá práva dle Nařízení, zejména:

 • právo získat potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení, zejména o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny, a plánované době, po kterou budou uloženy;
 • právo požadovat opravu nepřesných údajů dle čl. 16 Nařízení;
 • právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení, například pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • právo požadovat, aby Poskytovatel omezil zpracování, pokud nastane některý z případů uvedený v čl. 18 Nařízení, zejména pokud Pacient popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu Poskytovatel bránil;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se Pacient domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení Nařízení; v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Pro objednání a dotazy využijte našich kontaktů
606 776 067, Chat on WhatsApp Nebo se na nás obraťte přes naše sociální sítě. Informace o cenách našich služeb naleznete v ceníku.

Stomatologie Jesenice
606 776 067
Adresa
Nákupní 1462
252 42 Jesenice
Praha – Západ
Stomatologie Kostelec
702 200 007
Adresa
Pražská 1220
281 63
Kostelec nad Černými lesy
Praha – Východ